Kursuslitteratur

Kursuslitteratur - regler for elektronisk litteraturdeling samt trykte kompendier

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
Maj 2012

På Aalborg Universitet er det blevet besluttet, at elektronisk litteraturdeling skal være en mulighed på lige fod med grundbøger og kompendier. Dette betyder, at nogle kurser ikke længere benytter trykte kompendier til artikler, boguddrag med mere.

Generelt om kursuslitteratur
De studerende bør før semesterstart have oplysninger om pensum på semestrets forskellige kurser bestående af grundbøger, trykte kompendier og/eller elektronisk litteratur. Det er kursusholdernes ansvar at formidle denne information til ankerlæreren, så ankerlæreren kan formidle denne information FØR studiestart.

I Moodle (det anvendte learning management system) er de enkelte kursusundervisere ansvarlige for at oplyse referencer til al litteratur, herunder information om hvordan materialet fremskaffes.

Primærlitteratur til semesterets kurser bør ligge klar et par uger inden semesterstart af hensyn til de studerendes overblik og forberedelse. For litteratur, der ikke ligger klar inden studiestart, er det et minimumskrav, at litteraturen er nemt tilgængelig allersenest en uge før undervisning, så de studerende har tid til at forberede sig. Ønsker man som forelæser at tilbyde supplerende litteratur, bør dette ske som sekundærlitteratur. Dette kan uploades løbende.

Forbehold: I forbindelse med opstart af nye studieordninger/nye semestre er ovenstående en henstilling frem for et reglement.

Elektronisk litteraturdeling

I det omfang at der benyttes elektronisk litteraturdeling, skal denne kommunikeres via Moodle. Det er de studerendes ansvar at orientere sig i den elektroniske litteratur via Moodle. For den elektroniske litteratur betyder det, at de fulde litteraturreferencer kan fungere som direkte link. Alternativt kan materialet oploades i en folder på Moodle. Endnu en mulighed er, at de studerende selv skal fremfinde materialet i Aalborg Universitets databaser. Hvis dette er tilfældet, skal det være angivet eksplicit.

Oploadede materialer skal være scannede således, at de er læselige og al tekst er der. Der skal angives fuld reference på materialet.

Trykte kompendier

Ved brug af trykte kompendier er det vigtigt, at disse indleveres i behørig tid, så de kan være trykt til studiestart eller senest en uge før kursusstart. Det er ankerlærerens ansvar at melde disse deadlines ud og underviserens at overholde dem. Grundet svingende kvalitetskrav for kompendier gennem tiden, er nedenstående minimumskrav udarbejdet.

  • teksterne skal være læsbare og pænt kopieret (studentermedhjælper kan evt. hjælpe med kopiering fra materiale).
  • der skal være en indholdsfortegnelse, som skal følge gængse akademiske foreskrifter for referencer - og det skal være tydeligt angivet på den enkelte tekst, hvor den hører til i indholdsfortegnelsen.
  • der skal være en tydelig afgrænsning mellem de enkelte tekster – evt. ved, at der lægges en blank/farvet side imellem (studentermedhjælper kan evt. hjælpe)

Grundbøger

Grundbøger skal bestilles hjem til boghandlen i god tid, så de studerende kan nå at anskaffe sig bøgerne inden kursusstart. Vær opmærksom på boghandlens deadlines. Det er ankerlærerens ansvar at kommunikere deadlines ud og undervisernes at overholde dem!