Akademisk projekt-tjekliste

Akademisk projekt-tjekliste

Tjeklisten tjener flere formål:

Den skal hjælpe den enkelte vejleder og projektgrupperne til at tilrettelægge vejledningsforløbet, så ingen relevante projektaspekter overses. Tjeklisten bruges således til overordnet disponering af det samlede vejledningsforløb og i forberedelsen af de enkelte vejledermøder. Ligeledes kan den bruges under vejledermøder som grundlag for notater og til afkrydsning/besvarelse af de enkelte punkter. I den forbindelse fremstår den både som en kontrakt mellem vejleder og de studerende og som et overordnet referat af det samlede vejledningsforløb. 

Desuden kan den bruges i underviser- og vejlederkollegier på de enkelte semestre og på tværs af semestrene som afsæt for diskussion af hvad der fx er akademiske problemformuleringer eller velvalgte metoder på semestret.

Tjeklisten fremstår som en generisk liste, der dækker alle semestre. I den konkrete anvendelse i vejledningsforløbet skal den gradueres og tilpasses ift. de studerendes akademiske progression fra 1. til specialesemestret. Det er vejlederens opgave at fortage gradueringen som fortolkning af de enkelte punkter ift. kvantitet (f.eks. litteratur og teoretiske tilgange) og især kvalitet (f.eks.  ift. teoretisk brede og differentiering, videnskabsteoretisk og -filosofisk refleksion ift. problemformulering/felt og analyse). Tilpasningen skal også tage hensyn til graden af tværfaglighed af de forskellige uddannelser. Alle punkter er dog relevante for alle semestrene (med mindre det er markeret). 

Problemformulering

 • Er problemformulering motiveret af komplekse og relevante problemstillinger i forhold til eksisterende udfordringer (f.eks. samfundsmæssige, faglige eller teknologiske udfordringer)?
 • Har problemformulering rod i de studerendes videbegærlighed og personlige undren?
 • Sigter problemformuleringen mod at skabe viden (f.eks. med designarbejde eller andet produktionsarbejde som en del af erkendelsesprocessen). Hvis den indeholder handlingsanvisende dimensioner, er de videns- og forskningsbaseret?
 • Falder problemformuleringen klart og tydeligt inden for studieordningens læringsmål og prøvemål samt semesterbeskrivelsens tematiske rammer?
 • Afstikker problemformuleringen en rimelig opgave i lyset af tiden til rådighed?
 • Er den endelige, specifikke problemformulering resultat af en analyseproces?
 • Er problemformuleringen etisk forsvarlig eller er der etiske problemer knyttet til besvarelsen?

Metode

 • Er metoden velvalgt i forhold til besvarelse/undersøgelse af problemformuleringen/-feltet?
 • Inddrager besvarelsen/undersøgelsen af problemformuleringen anerkendte videnskabelige metoder?
 • Diskuteres de anvendte metoder kritisk ift. deres videnskabelige status med tydelig reference til forskningslitteratur og begrundes fravalg af andre mulige metoder?

Teori og litteratur

 • Er teorien velvalgt i forhold til besvarelse af problemformuleringen og indfrielse af læringsmålene?
 • Redegøres der systematisk for valg af teori?
 • Bruges al teori aktivt ift. projektets besvarelse af problemformuleringen og diskussion af problemfeltets erkendelsesmæssige dimensioner?
 • Forholder de studerende sig kritisk til egne teorivalg (f.eks. skelnes der mellem nyere fagteori og klassisk/grundlæggende teori?
 • Bestemmes/situeres  den valgte teori ift. videnskabsteoretiske paradigmer og perspektiver?
 • Er der en god sammenhæng mellem fagets litteratur (fra projektmodulernes undervisning) og problemspecifik forskningslitteratur?
 • Er det klart og tydeligt for både studerende og vejleder, at teori og litteratur hovedsageligt er forskningsbaseret (med mindre ikke forskningsbaseret teori er projektets genstandsfelt eller metodisk integreret i projektet)?
 • Indeholder projektet et litteratur-review inden for den valgte tema- og teoriramme og redegøres der litteratursøgningens metode og resultat?

Dataindsamling (hvis del af projektet)

 • Er der overensstemmelse mellem dataindsamlingsteknikker, metode, teori og problemformulering?
 • Er dataindsamlingsteknikken/typen velbeskrevne og –valgte ?

Analyse

 • Bidrager analysestrategien til besvarelse/undersøgelsen af problemformuleringen?
 • Er der sammenhæng mellem analysestrategien og projektets metode og teori?
 • Er analysen systematisk, velbegrundet og klart formidlet i sit bidrag til besvarelse/undersøgelsen af problemformuleringen?

Konklusion

 • Svarer konklusionen på problemformuleringen?
 • Er der belæg for konklusionen i projektets øvrige dele?

Projektrapport

 • Indeholder rapportens disposition alle (ift. den valgte eller givne problemformulering) essentielle dele?
 • Er projektrapporten struktureret på en hensigtsmæssig måde ift. projektets undersøgelse, dvs. er der kohærens mellem rapportens forskellige dele?
 • Refereres og citeres der i rapporten og følges APA formatet for referencer og litteraturliste?

Udarbejdet af Tom Nyvang og Falk Heinrich

Marts 2015