AAU logo

Projektrapporten

Basiselementer i rapporten

Udover kravene til omfanget af projektrapporten er der også en række krav til rapportens indhold. 
For det første er det vigtigt, at du som studerende gennem projekterne træner og opnår evnen til at formidle et fagligt stof klart og samtidig overholde de normer, der er for videnskabelig fremstilling. Det betyder, at du i projektet skal efterleve nogle krav – både i forhold til indhold (afsnit i rapporten) og i forhold til formelle retningslinjer vedrørende form (kildehenvisninger, citater osv.).

I forhold til projektets indhold skal du huske, at der ikke findes en absolut og universel plan over en projektrapport. Alligevel kan det godt lade sig gøre at opridse nogle elementer, der som hovedregel bør være tilstede i en projektrapport på kommunikation og digitale medier. Hvad der udover disse ’basiselementer’ eventuelt kan optræde afhænger af jeres konkrete problemformulering.
 
Du skal ikke anskue følgende opridsning af ’basiselementerne’ i projektrapporten som en lineær fremstilling, idet de enkelte elementers placering i rapporten kan optræde i anden rækkefølge – alt afhængig af jeres emne, tilgangsvinkel til projektet og så videre. Desuden behøver alle elementerne heller ikke at indgå i rapporten i hvert sit afsnit.

Projektrapporter kan bygges op på mange forskellige måder. Det afgørende er, at opbygningen er logisk, så rapporten har en klar rød tråd.

 • Forside: Projekttitel, navne på gruppens medlemmer, vejlederens navn, semester (herunder studieretning), universitet samt afleveringsmåned og -­år.
 • Titelblad: Her skal projekttitel, navne på gruppens medlemmer, vejlederens navn, semester (herunder studieretning), universitet samt afleveringsmåned og -­år samt rapportens omfang fremgå.
 • Indholdsfortegnelse: Oversigt over afsnit i projektet og eventuelle bilag, appendiks og så videre.
 • Indledning: Her skal I introducere til jeres projekt; hvad handler det om, hvorfor synes I, det er spændende, hvorfor er det relevant og så videre. Desuden indeholder afsnittet en emneafgrænsning, og problemformuleringen præsenteres og begrundes kort og præcist.
 • Temarammeredegørelse: En redegørelse for projektets placering og relevans i forhold til semesterets temaramme.
 • Metode: Afsnittet indeholder projektets metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser. Dette afsnit er vigtigt at medtage, fordi det er her, I viser, at projektets konklusioner har et acceptabelt videnskabeligt niveau. I den forbindelse er det ofte naturligt at præsentere rapportens overordnede struktur (se også siden om videnskabsteori).
 • Teori: Her redegør I for relevante pointer og begreber i de teorier, som projektet bygger på.
 • Analyse: I dette afsnit anvender I teorierne i forhold til jeres emne/problem, der dermed analyseres.
 • Konklusion: Her trækker I projektets centrale pointer frem i kort form. Det er vigtigt, at I tydeliggør en klar sammenhæng mellem problemformuleringen og konklusionen. Som hovedregel må konklusionen ikke indeholde oplysninger, som ikke tidligere har været præsenteret i projektet.
 • Diskussion: Med udgangspunkt i problemformuleringen og analysen argumenter I for og imod projektets væsentlige pointer.
 • Perspektivering: Her kan I sætte jeres projekt og problem i forbindelse til andre problemer i det omkringliggende samfund. Perspektiveringen kan være en mulighed for at vise, at jeres projekt er relevant, og at I ser mange muligheder for videre arbejde hermed. I perspektiveringen behøver I ikke besvare alle de spørgsmål, I opstiller – her kan I tænke ud af boksen, efter I har konkluderet på jeres problemformulering
 • Procesanalyse (procesbeskrivelse): En reflekteret analyse/beskrivelse af gruppens samarbejde og arbejdsproces.
 • Litteraturliste: Denne indeholder samtlige kilder (bøger, artikler, informationsmateriale, websider, videoer og så videre), der er anvendt i projektet.
 • Bilag: Bilag til din rapport eller opgave er de elementer som du enten ikke kunne få plads til, eller som du vil vedlægge fordi det giver værdi til din rapport. Det kan eksempelvis være en video, websitet eller et andet produkt du har lavet der ikke umiddelbart kan/skal printes.

Derudover kan rapporten som nævnt indeholde flere andre elementer, eksempelvis ’Præsentation af empiri’, ’Overvejelser over produktfremstilling’ eller en model over projektet.