Semesterråd på kommunikation og digitale medier

Semesterråd på kommunikation og digitale medier

Semesterråd (SMR) er det enkelte semesters politiske organ for de studerende. Det er her, de studerende kan drøfte semesterets faglige problemstillinger såsom udvikling, tilrettelæggelse og evaluering af semesteret, men det er også her, de studerende kan samles om at lave sociale arrangementer.

Semesterråd etableres i begyndelsen af efterårssemesteret (september), og i begyndelsen af forårssemesteret (februar). Semesterrådets medlemmer er studerende fra hvert semester. Hvert semesterråd vælger en forperson. Semesterkoordinatoren på det pågældende semester igangsætter dannelsen af semesterrådet ved semesterets start.

Praktisk skal semesterrådet være bindeled mellem semesterkoordinatoren/den øvrige del af studiet og de studerende på det pågældende semester. Dette skal foregå ved jævnlige møder med semesterkoordinatoren, hvor eventuelle problemstillinger, nye idéer, evalueringer osv. kan diskuteres. Kommunikationen mellem semesterrådet og deres medstuderende skal primært foregå elektronisk f.eks. via Moodle, Facebook eller e-mail. I den første del af semestret vil meget af kommunikationen naturligvis også foregå mund-til-mund i forbindelse med forelæsningerne. For at sikre en kontinuerlig kommunikation er det vigtigt, at der vælges en bestemt kommunikationskanal fra starten, hvad enten der er Moodle, Facebook eller andet. Det er semesterrådets ansvar at initiere løbende debat og at referere fra møderne med semesterkoordinatoren. Hertil kommer to til tre "stormøder" hvert semester, hvor der er skemalagt et fællesmøde for alle på semesteret, til åben debat (f.eks. om studiemiljø, projektvejledning, m.m.).

Endvidere kan semesterrådet have til formål at skabe sociale aktiviteter på semestret, f.eks. i samarbejde med et festudvalg, hvis der findes et sådant.

Semesterrådets forperson er direkte medlem af Studenterrådet

Semesterrådet har følgende faste opgaver i løbet af et semester:

  • Konstituering faciliteret af semesterkoordinator ved semesterstart
  • I semesterets begyndelse afholdes dialogmøde med semesterkoordinator omkring emner. der kan være aktuelle for det enkelte semester fx gruppedannelsesproces, fordeling af studiearbejdspladser og planlægning af evt. klyngevejledning m.m.. Mødet indkaldes af semesterkoordinator.
  • Ved semestrets afslutning påhviler det semesterrådet at deltage i evalueringen af semestret i samarbejde med semesterkoordinator. Mødet indkaldes af studienævnet.

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål eller tvistigheder omkring semesterrådet og semesterkoordinatorens arbejde og samarbejde inddrages studienævnet, i første omgang via studienævnsformanden.