Erhvervsmentorprogram

Konceptbeskrivelse:

Vejledning med mentor og mentee.

Institut for Kommunikation og Psykologi arrangerer igen til foråret et mentorprogram for kandidatstuderende på cand.it-uddannelserne.

I det følgende afsnit beskrives baggrunden for mentorprogrammet. Dernæst uddybes programmets koncept, og slutteligt beskrives flere praktiske aspekter i forbindelse med programmet.

Baggrund for programmet

Ifølge dimittendundersøgelser kommer nogle af cand.it-dimittenderne fra Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, langsommere i job end AAU-gennemsnittet. Dette ønsker instituttet aktivt at gøre endnu mere ved, når nu dimittendernes kompetencer burde være efterspurgte og ser ud til være det, så snart første job er fundet. Nogle dimittender peger efterfølgende på, at flere erhvervsrelaterede tilbud (praktik og projekter med virksomheder findes allerede) kunne have rustet dem bedre til at imødekomme arbejdsmarkedets forventninger, og at det, for at de kunne få deres første job, var afgørende, at de havde de rette fagspecifikke og personlige kompetencer (Aalborg Universitet 2017a, 2017b).

Dette underbygger væsentligheden af et erhvervsrelateret tilbud som dette mentorprogram. Gennem programmets mentorer fra erhvervslivet og offentlige organisationer får de studerende netop mulighed for at få kendskab til, hvad de såkaldte ’rette’ og efterspurgte faglige og personlige kompetencer er på arbejdsmarkedet. Ifølge forskning kan erhvervsrelaterede mentorprogrammer bidrage positivt til studerendes opfattelse af deres employability (Dollinger, Arkoudis & Marangell, 2019) samt deres selvtillid og netværk (Spence & Hyams-Ssekasi, 2015).

Grundet ovenstående er det overordnede formål for mentorprogrammet at bidrage til øget dimittendbeskæftigelse blandt instituttets cand.it-dimittender ved at styrke de studerendes employability i løbet af deres kandidatuddannelse.

Målet er, at mentor og mentee (den studerende) sammen skaber et udviklings- og læringsrum, hvor mentee byder ind med faglige og fagpersonlige udfordringer, som mentor hjælper mentee med at blive klogere på og undersøge på baggrund af sin viden, erfaringer og kompetencer. - Et rum, hvor både mentor og mentee får anledning til at stoppe på, stille spørgsmål, reflektere og udvikle sig fagligt som fagpersonligt.

Mentorprogrammet

Instituttets mentorprogram tilbydes til studerende på kandidatuddannelserne: Oplevelsesdesign, Informationsvidenskab og Interaktive Digitale Medier. Programmet strækker sig over 5 måneder på et semester: fra start februar til slut juni på det andet kandidatsemester (der er dog også mulighed for løbende opstart på mentorprogrammet – alt afhængigt af, hvornår mentorparrene bliver dannet). Selve dannelsen af mentorparrene (én mentor og én mentee) finder sted i efteråret forud for programmet (tilmeldingsfristen for studerende er i starten af november). I start februar indledes programmet med et obligatorisk informationsmøde for mentee’erne, og den første mentorsamtale tilsigtes at blive afholdt kort tid derefter. I løbet af programmet mødes mentorparrene i alt 4-5 gange á ca. 1 times varighed. Det tiltænkes, at samtalerne afholdes på mentors arbejdsplads eller online. Ydermere er mentee også med mentor på arbejde (fysisk eller online) ½-1 dag – såkaldt job shadowing. Midtvejs i programmet indbydes både mentee’er og mentorer til et frivilligt netværksarrangement, hvor de har mulighed for at møde programmets andre deltagere samt høre forskellige oplæg. Ved programmets afslutning i juni ophører mentorrelationen, medmindre begge parter ønsker at fortsætte på ’egen hånd’. Dermed forventes det tidsmæssigt, at programmet over de 5 måneder samlet set tager ca. 1 arbejdsdag for mentorer (ekskl. job shadowing) og ca. 2 arbejdsdage for mentee’er (inkl. job shadowing).

Mentorkorpset

Begrebet mentor stammer fra antikken og bruges i dag i adskillige sammenhænge om en erfaren person, som ”assists, supports or encourages a less experienced person or group of people” (Dollinger et al., 2019, s. 376). Mentor er en lyttende og undersøgende sparringspartner med en relevant erfaring, som mentoren aktivt bringer i spil gennem spørgsmål og erfaringsdeling. Samtidig giver mentorsamtalerne også mentor mulighed for at reflektere over, formilde og få en skærpet bevidsthed om sin egen viden, kompetencer og færdigheder.

Programmets mentorer har mindst 2 års erhvervserfaring, er i job og ønsker frivilligt (pro bono) at indgå i en forpligtigende mentorrelation. Gennem mentorprogrammet kan mentorer hjælpe andre på vej i deres karriere, få indblik i aktuelle studenterprojekter og –interesser, få kendskab til den kommende generation af potentielle medarbejdere samt gennem netværksarrangementet at få kendskab til, hvad der rører sig på universitetet. Mentorrelationen kan endvidere bidrage til at udvikle mentorernes coaching-, kommunikations-, talentudviklings- og ledelseskompetencer samt styrke deres CSR-profil.

Det skal understreges, at mentors opgave og forpligtigelse ikke er at skaffe sin mentee et job, en praktikplads eller anbefale mentee i sit netværk, men at understøtte mentee’ens faglige og fagpersonlige udvikling samt at give et indblik i eget arbejdsliv, arbejdsrelaterede valg og arbejdsopgaver.

Mentee’er

For de deltagende studerende (mentee’er) giver programmet, som nævnt, mulighed for at få et indblik, i hvilke personlige og faglige kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet. Dette giver den enkelte mentee mulighed for at tilpasse sine valg under kandidatuddannelsen (bl.a. i forhold til valgfag, praktik, projektemner og specialeemne) og sine faglige interessefelter til at matche efterspørgslen mere optimalt. Gennem kendskab til mentors arbejde og erfaringer får mentee mulighed for at forholde teorier, universitetsopgaver m.m. til praksis, hvilket kan bidrage til at udvikle mentee’s refleksions- og perspektiveringskompetencer. Endeligt får mentee også mulighed for at opbygge et fagligt netværk og får endvidere erfaring med at indgå i en professionel relation. Som mentee i programmet forpligtiger den studerende sig til at indgå i mentorrelationen med professionalisme og har bl.a. ansvaret for at aftale tidspunkter til mentorsamtaler, fremsende dagsorden og søge for transport til den aftalte lokation. Dermed er det den studerende og ikke mentor, der er primus motor i mentorrelationen.

Matching af mentorpar

I programmet tilsigtes det, at mentee matches med en mentor fra en privat eller offentlig organisation, der varetager arbejdsopgaver, som den studerende selv ønsker at arbejde med.

Programadministration

Mentorprogrammet udbydes af Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU. Instituttet er ansvarlige for matching, materiale og afholdelse af et netværksarrangement, og det står endvidere til rådighed for mentorer og mentee’er gennem hele mentorforløbet, hvis der opstår udfordringer eller spørgsmål. Forud for den første mentorsamtale udsender instituttet skriftligt materiale om mentoring, som mentor og mentee kan vælge at bruge undervejs i samtalerne.

Programmet er finansielt støttet af It-vest (www.it-vest.dk). Med henblik på programudvikling udsender instituttet opstarts-, midtvejs- og afslutningsevalueringer til mentorer og mentee’er.

Mentorprogrammets kontaktperson: Louise Bak Søndergaard (LBAK@hum.aau.dk).

Fortrolighed

Mentorsamtalernes indhold er fortroligt, og mentor og mentee har et gensidigt ansvar for, at deres viden om den anden ikke kommer personen til gene.

Referencer

Dollinger, M., Arkoudis, S., & Marangell, S. (2019). University alumni mentoring programs: A win-win? Journal of Higher Education Policy and Management, 41(4), 375–389. https://doi.org/10.1080/1360080X.2019.1617657

Spence, S., & Hyams-Ssekasi, D. (2015). Developing business students’ employability skills through working in partnership with a local business to deliver an undergraduate mentoring programme. Higher Education, Skills and Work - Based Learning; Bingley, 5(3), 299–314. http://dx.doi.org/10.1108/HESWBL-07-2014-0034

Aalborg Universitet. (2017a). Dimittendundersøgelse 2017: Interaktive digitale medier—Kandidat AAU Aalborg. Hentet fra http://www.e-pages.dk/aalborguniversitet/584/

Aalborg Universitet. (2017b). Dimittendundersøgelse 2017: Oplevelsesdesign—Kandidat AAU Aalborg. Hentet fra http://www.e-pages.dk/aalborguniversitet/594/

Mentorprogrammets kontaktperson