Vejledning

Vejledning

Formelle rammer

En projektvejleder under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier har normalt 10 arbejdstimer pr. studerende at gøre godt med til hele projektforløbet. Timetallet skal ikke blot dække møderne, men også forberedelse til møderne, deltagelse i lærermøder m.v., samt tilrettelæggelse og afvikling af eksamen. For en gruppe på 5 studerende vil der således typisk blive tale om et indledende aftalemøde samt op til 4 vejledermøder á ca. 2 - 3 timers varighed. Det afhænger dog af, hvordan gruppen og vejlederen aftaler at bruge timerne, hvilket er et af de forhold, som bør drøftes indledningsvist i.f.m. vejlederkontrakten.

Aftaler og forventninger

Det første møde er af både faglige og samarbejdsmæssige grunde meget vigtigt, og det er en god idé at holde dette møde tidligt i forløbet. Ganske vist vil gruppen måske være temmelig uafklaret med mange ting og f.eks. kun have en meget foreløbig problemformulering. Men her kan vejlederen netop være en stor hjælp ved at bidrage til større overblik over emnet, komme med forslag til metoder og spørge ind til, hvilket problem gruppen gerne vil arbejde med og hvorfor.

Gennem diskussionen får de studerende således større klarhed over emnet og mulige afgrænsninger af det, ligesom de også bliver mere bevidste om, hvor deres interesse egentlig ligger. Dette munder ud i en mere præcis problemformulering og ikke mindst en første grov disposition over projektets struktur. Denne disposition er meget vigtig at få lavet. Dels vil den typisk være grundlaget for at fastlægge de milepæle, der skal sikre, at arbejdet skrider frem og kan færdiggøres inden for tidsrammen. Og dels tvinger den de studerende til at give deres tanker om projektet en struktur, der gradvist kan justeres og detaljeres. Når gruppen i tiden efter første vejledermøde tilegner sig ny viden i relation til emnet, bør problemformulering og disposition tages op til fornyet overvejelse, så der ved det det efterfølgende vejledermøde kan præsenteres mere "endelige" udgaver - og nu med milepælene indbygget i dispositionen.

Vejlederkontrakt

Et andet vigtigt formål med det første møde er, at gruppen og vejlederen bliver enige om nogle retningslinjer for samarbejdet. Det handler om at afstemme forventningerne til hinandens indsats og til forløbet af vejledningerne, hvilket med fordel kan nedfældes på skrift i en form for "kontrakt". Bemærk, at det her er vigtigt, at de studerende på forhånd har afklaret deres holdning og forventninger til forløbet. Det nærmere indhold i kontrakten aftales i det enkelte tilfælde, men kan typisk omfatte følgende punkter:

Vejledningens rammer

 • Hvor mange vejledningstimer er der til rådighed? (Dette kan evt. tages op løbende, så alle har klarhed over forbruget af vejledning). Mødernes varighed (få lange eller flere korte møder)?
 • Hvor og hvornår skal møderne placeres? Skal der f.eks. fra start aftales en fast mødeplan? Eller er det bedre, at møderne aftales efterhånden - enten ved at slutte hvert møde med at aftale det næste, eller ved at gruppen kontakter vejlederen, når den ønsker et møde?
 • Hvordan kommunikeres afbud til eller flytning af møder? Konsekvenser ved fravær? Eller aflysning?
 • Seneste tidspunkt for aflevering af oplæg? Konsekvenser, hvis oplæg er forsinket eller udebliver? Hvordan håndteres mail-problemer og forsinket mail? Vejlederen skal kunne modtage oplæg på mail, men det skal nærmere aftales, om en eventuel skriftlig respons er elektronisk eller ej.

Vejlederen

 • Hvordan bruges vejlederens tid mest hensigtsmæssigt? Er det f.eks. at foretrække, at vejlederen bruger begrænset tid på gennemlæsning og derfor har mere tid til møder? Eller omvendt?
 • Hvordan opfatter parterne vejlederens rolle? Skal han eller hun f.eks. først og fremmest lytte, diskutere, stille spørgsmål, foreslå litteratur eller kommentere udkast?
 • Hvilken respons forventer gruppen i så fald på sine oplæg? Detaljeringsgrad? I hvor høj grad skal vejlederen forholde sig til den sproglige formidling og fremstillingen af stoffet?
 • Vil vejlederen forholde sig til samme tekst flere gange?

Ansvar og roller

Hvordan opfatter gruppen og vejlederen hinandens roller og forpligtelser, hvis der opstår problemer i forløbet? Her kunne f.eks. overvejes

 • Ved faglige og metodiske problemer: Er det i orden, at gruppen kontakter vejlederen pr. email eller telefon (hvornår?) for få hjælp "her og nu"?
 • Ved problemer ("kriser") i gruppesamarbejdet: Hvordan kan de studerende bruge vejlederen her? Er det i orden, at gruppen beder om et vejledermøde, selvom den ikke kan leve op til de aftalte krav om oplæg, dagsorden osv., men måske tværtimod er gået i stå og i det hele taget kørt lidt sur i gruppearbejdet?
 • Ved personlige problemer: Vil det være en god idé at orientere vejlederen, så han eller hun ved, hvorfor et eller flere gruppemedlemmer evt. i en periode kører på lavt blus?
 • Kort sagt er der en række forhold, som kan være gode at have afklaret på forhånd, så de ikke tager tid fra den reelle vejledningsproces. Selv om alt ikke kan aftales fra starten, vil det være en stor fordel, at tingene har været vendt, og at man har en fælles forståelse, som naturligvis altid kan tages op til revision.
 • Opsummerende handler en god vejledningsproces om at være aktiv og bruge vejlederen konstruktivt. Som studerende er det vigtigt at være god til at modtage kritik og tage vejlederens kommentarer til efterretning, hvilket vil sige hverken at negligere dem eller at følge dem uovervejet. I tråd med sidstnævnte er det vigtigt at have in mente, at ejerskabet til projektet altid ligger hos de studerende. Vejlederens opgave er aldrig at "godkende" projektrapporten eller dele heraf, men netop at virke som sparringspartner, inspirator og konsulent, og ansvaret for rapporten er således helt og holdent de studerendes. Til gengæld er det et fælles ansvar at få et godt og konstruktivt vejledningsforløb, som det kan anbefales at evaluere både løbende. Herved præciseres gruppens og vejlederens opfattelse af indholdet i vejlederkontrakten, og eventuelle misforståelser kan "fanges" i opløbet.
 • Oplever gruppen eller vejlederen, at der er samarbejdsproblemer mellem dem, er begge parter forpligtet til at tage det op. Formår de ikke at løse problemerne, bør de kontakte ankerlæreren, som så kan forsøge at hjælpe med at rede trådene ud. Er parterne stadig uenige eller på kant med hinanden, kan de henvende sig til studienævnet. Bliver der herefter tale om en egentlig klage fra de studerendes side skal klagen fremsendes til Studienævnet. Det skal af klagen fremgå, at de studerende har overholdt ovennævnte forpligtelse til at tage problemerne op med vejleder i forløbet, og at man har kontaktet ankerlæreren for at få hjælp til at løse problemet. Klagersager forelægges studienævnet og behandles fortroligt, dvs. at studienævnet og/eller repræsentanter for studienævnet behandler klagen med tavshedspligt.

Gruppearbejdet

De studerende kan med fordel lave en samarbejdsaftale for gruppearbejdet, som bla. kan omfatte følgende:

 • Hvordan tilrettelægger gruppen typisk sin arbejdsproces (Fx læser alle gruppemedlemmer alle tekstudkast igennem inden vejledning? Hvordan rettes tekstudkast?)
 • Hvilke studiemæssige og personlige forhold spiller ind på gruppens muligheder for at arbejde med projektet (erhvervsarbejde, andre eksamener, rejser m.v.)?
 • Hvor ligger gruppens ambitionsniveau? Dette kan også have betydning for, hvordan vejlederen tilrettelægger sin respons, men tages formentlig med fordel først op et stykke inde i forløbet.

Kodex for gruppeopsplitning

Studienævnet har fastsat regler og retningslinjer for, hvordan studerende og vejledere skal forholde sig, når en gruppe opsplittes i løbet af semestret. Se kodex for gruppeopslitning.

Eksamen

Når projektet er afleveret, er vejledningen afsluttet, og vejlederen skal herefter fungere som eksaminator. Der må ikke afholdes møder med vejlederen mellem projektafleveringen og eksamen. Under evalueringen er det ikke blot projektarbejdet, der evalueres. Der kan også eksamineres i kursusstof, som ikke på anden måde er blevet evalueret. Bedømmelsen er individuel, hvilket betyder, at gruppemedlemmernes præstationer kan blive bedømt med forskellige karakterer. Læs mere om gruppeeksamen.