Gruppeeksamen

Procedure til gruppeeksamen

Som grundprocedure er forløbet sådan, at gruppen ved starten af eksaminationen med fordel kan fremlægge et skriftligt udkast til struktur for eksamensforløbet.

1) I begyndelsen af eksaminationen skal studerende, eksaminator og censor aftale, om gruppen ønsker at få meddelt bedømmelsen individuelt eller samlet. Udgangspunktet er, at den gives samlet. Vælger de studerende  at få karaktererne individuelt, kan de kun forvente at få karakteren i enerum, mens begrundelse og feedback af projektet gives samlet. Dette for at få mest muligt ud af tiden. Eksaminator og censor har i sådanne tilfælde tavshedspligt, dvs., at der ikke må oplyses, hvilke karakterer der er givet til hvem. Begrundelse og feedback kan derfor også kun foregå på et mere overordnet niveau.

2)  Mundtlige oplæg – der afsættes ca. 5 minutter til hvert gruppemedlem til mundtligt oplæg.  Det er fornuftigt at liste emnerne på oplæggene inklusive navne på udkastet til struktur. Det er en  god ide at give plads til forståelsesspørgsmål undervejs eller efter hvert oplæg. Gruppen kan foreslå,  om man ønsker diskussion efter f.eks. 2 eller 3 oplæg, eller en diskussion efter alle oplæg er holdt. Det kommer bl.a. an på, hvor mange personer, man er i gruppen. Det er en god ide med navneskilte samt at gruppen medbringer vand og måske kaffe til eget behov. Kort pause under eksamensforløbet er tilladt.

3) Diskussion. Efter mundtlige oplæg og diskussion heraf foregår diskussion på baggrund af projektet. Det er vejleders opgave som ordstyrer at sørge for, at alle gruppemedlemmer kommer til orde, men  de studerende bør også selv medvirke til en fornuftig og retfærdig fordeling af ordet. I diskussionen har man mulighed for at komme dybt i faglige problemstillinger, og det giver erfaringsmæssigt et  godt grundlag for en retfærdig bedømmelse. Samtidig vil der under det mest optimale forløb være tale om et ekstra lærings-loop både for gruppen og for vejleder og censor.

Det er tilladt med en kort pause under eksamensforløbet – eksaminator og censor administrerer dette.Forholdet mellem projektrapport og eksamenspræstation


Gruppeeksamen som projekteksamensform betyder, at projekteksamenerne på Kommunikation og Digitale Medier er tilrettelagt som mundtlige prøver baseret på et skriftligt arbejde. Det betyder, at såvel projektrapporten som det mundtlige bidrag har stor betydning ift. bedømmelse og karaktergivning. Gruppen viser med rapporten hvad man ved, hvad man kan og hvilket fagområde man har fordybet sig mest i. Derfor giver rapporten censor og eksaminator grundlag for at vurdere på hvilket niveau og hvilke områder spørgsmålene skal starte. En god rapport gør således at eksaminator og censor kan starte med at spørge relativt præcist på et højt niveau. En mindre god rapport tvinger eksaminator og censor til at være meget mere søgende i forhold til både niveau og fagområde med spørgsmålene i eksaminationens første del og det vil være længere før spørgsmålene vil passe præcist til niveauet hos de enkelte gruppemedlemmer. I den forbindelse er det også værd at nævne, at der naturligvis som altid finder en individuel bedømmelse sted, men da eksaminator og censor ikke kender den enkeltes bidrag til rapporten, så er det vigtigt at alle får mulighed for at komme til orde under selve eksaminationen. Eksaminator og censor skal sørge for plads til alle, men gruppen kan selv hjælpe med at give plads til hinanden.

Yderligere information

Kommunikation og Digitale Mediers regler for specialeskrivning

Det Humanistiske Fakultets information om eksamensordning og kandidatspecialeregler