AAU logo

Regler for specialeskrivning på kommunikation og digitale medier

Regler for specialeskrivning på kommunikation og digitale medier

Synopsen må fylde max 7 sider pr. studerende (5 sider pr. studerende ved gruppe). Den skal indeholde:

 1. Navn(e), adresse(r), e-mail adresse(r)
 2. Projekttitel
 3. Vidensgruppetilknytning
  Der bør anføres en vidensgruppe og evt. undersektion. Dertil kan anføres specifikke vejlederønsker. Se en liste over vidensgrupper her.
 4. En beskrivelse af projektets faglige baggrund
  Der skal være tale om en grundlæggende videnskabelig problemstilling, således at specialeprojektet lægger op til erhvervelse af en viden af generel karakter. Henvisningerne til litteratur skal være kommenterede; referencer til titler er ikke tilstrækkeligt.
 5. En beskrivelse af projektets problem og formål
  Projektets problem skal beskrives klart, og der skal gøres rede for, hvordan problemstillingen er relateret til et (eller måske flere) mere omfattende vidensfelt(er) og teoretiske forståelsesrammer.
 6. En beskrivelse af de metodiske overvejelser.
  Der skal gøres rede for valget af metode i forbindelse med specialearbejdet. Det skal herunder sandsynliggøres, at problemstillingen faktisk lader sig undersøge på den påtænkte måde (dvs. med den påtænkte metode).
 7. Tidsplan
  Denne del er tæt forbundet med valget af metode. Planen skal omfatte elementer som litteraturstudier, møder med eksterne partnere, eksperimenter, undersøgelser, udarbejdelse af skriftlige oplæg etc. Den samlede tidsplan skal maksimalt strække sig over et semester.

Behandling af synopsis

De forskellige vidensgrupper tildeler vejledere på baggrund af de indkomne synopser.

Specialestudiet

Kommunikationen fra institutionen til de specialestuderende foregår via Moodle. Denne kommunikationsform kan også bruges mellem de studerende indbyrdes. På den måde kan den enkelte tage initiativ til at organisere seminarer i mindre grupper samt til debat om diverse problemer.

Moodle kan også bruges til annoncering af relevante begivenheder, som finder sted enten på Aalborg Universitet eller på andre universiteter mv.

Der er mulighed for at få "skrivehjælp" ved kontakt til AAU Learning Lab.

Formkrav til specialet

Specialet skal være på mindst 35 sider og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle specialer. Der udarbejdes et resume (en abstract) på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation vedr. kravet om sidetal. Henvendelse herom rettes til studienævnsformanden. Ansøgning herom forudsætter en skriftlig anbefaling fra vejlederen.

En normalside svarer til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller på et titelblad.

Det er vigtigt, at specialet præsenteres med sproglig korrekthed samt et gennemtænkt design og layout, der understøtter indholdet.

Aflevering og bedømmelse

Den studerende afleverer sit speciale digitalt via Digital Eksamen.

Censor udvælges af formanden for censorkorpset. Vejlederen kan dog indsende et eller flere forslag.

Afleveringsfrister

Udsættelse af afleveringen af specialet og afmelding til eksamen kan kun finde sted i helt særlige situationer (f.eks. fødsel og barsel). Ansøgningen herom sendes til Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier.

Hvis specialet påtænkes afleveret væsentlig tidligere end sidste frist med henblik på en tidligere eksamen, bør den studerende kontakte Pia Knudsen på sekretariatet i god tid inden afleveringen, således at prøven kan arrangeres.


Hvis specialet ikke afleveres til tiden

Hvis et speciale ikke er afleveret inden den fastsatte dato, som blev meldt ud i forbindelse med godkendelsen af specialesynopsen, er den studerende i princippet dumpet til prøven. Dvs. at den studerende har brugt ét af max. tre eksamensforsøg.

Hvis specialet ikke afleveres til tiden, eller hvis den studerende dumper ved den mundtlige prøve i specialet, skal den studerende efter samråd med vejlederen fremsende forslag til en ændret/justeret opgaveformulering (evt. i form af en tilføjelse til eller en ændring af synopsis) til sekretariatet (Pia Knudsen). Det skal ikke være et helt nyt projekt, men det skal være skåret sådan til, at det er rimeligt og realistisk i forhold til den nye frist på tre måneder. Vejlederen vil blive bedt om at tage stilling til, om den ændrede/justerede opgaveformulering er rimelig og realistisk i forhold til det faglige niveau for specialer og i forhold til den nye frist. Når den ændrede/justerede opgaveformulering er godkendt, gives der pr. mail en ny frist på tre måneder. Der kan gives ekstra vejledning efter ansøgning fra den studerende og med henstilling fra vejleder i en sådan situation.

Mundtlig prøve

Derefter afholdes mundtlig prøve. Prøven afholdes normalt senest en måned efter afleveringen af specialet.

Prøveform: Gruppeprøve. Læs bestemmelserne for specialeeksamen i fakultetets bekendtgørelse over specialeregler.
Normeret tid ved den mundtlige prøve: 45 min. pr. studerende.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen.

Der gives ikke skriftlig specialeudtalelse.

Forhåndsgodkendelse kan ikke gives.

Kandidatbevis

Eksamensbeviset udstedes automatisk af uddannelsen. Beviset færdiggøres og fremsendes hurtigst muligt efter  modtagelse af specialekarakteren. Hvis ikke du modtager dit bevis kan du komtakte sekretariatet.

Ekspeditionstiden for et eksamensbevis er op til 2 måneder (heri indgår juli måned ikke). Der udstedes kun ét originalt bevis. Hvis dette bortkommer, vil man dog kunne få en attesteret kopi.