Specialeskrivning på kommunikation og digitale medier

Speciale

Speciale

Alle studerende afslutter deres kandidatuddannelse ved at skrive et speciale.

Gennem arbejdet med specialet skal du som studerende vise din fortrolighed med almindelige videnskabelige principper, din evne til problemafgrænsning og problemanalyse samt til kritisk og selvstændigt at anvende fagets teorier og metoder. Specialet kan på mange måder sammenlignes med et projekt. Der det adskiller sig, er på det faglige niveau og på antallet af sider. Et speciale kan derfor forstås som et projekt på højt niveau. Som studerende på en af uddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier har du lidt en fordel, når du skal til at skrive speciale, fordi du er vant til at skrive store projekter hvert semester.

Periode

Specialet skrives på kandidatuddannelsens 10. semester. Specialeskrivning er normeret til ét semester, men kan i mange tilfælde med fordel tænkes i direkte forlængelse af arbejdet på 9. semester.

Specialeperioden er 1. januar -  31. maj, som er den sidste frist for aflevering af speciale.

Alene eller i gruppe

Du kan vælge at skrive dit speciale alene, eller du kan gå sammen med op til to andre. Studienævnet anbefaler meget kraftigt, at studerende arbejder sammen i grupper. Ligesom ved almindeligt gruppearbejde er der store fordele ved at være flere sammen om at skrive specialet; I får flere lærerige diskussioner, I kan dele læsning af litteratur og opgaver ud imellem jer og I får flere vejledningstimer. Hvis der er tale om et gruppespeciale, er der gruppeeksamen efter gældende regler.

Længde

Specialet skal være på mindst 35 sider og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle specialer.

Synopsis

Forud for specialeskrivningen skal du aflevere en synopsis. Læs mere om krav til synopsis.

Vejleder

Ligesom på alle andre projekter får du tildelt en vejleder. Din specialevejleder er med dig igennem hele processen, og det er også denne vejleder, der tager dig op til din specialeeksamen. Vejlederen får 40 timer til at vejlede et speciale – herunder ligger tid til forberedelse og afholdelse af eksamen.

Hjælp til specialeskrivning

Specialestuderende på Aalborg Universitet, som har været i gang med specialeskrivning i mere end et semester, kan få hjælp fra AAU Learning Lab til at komme videre med at formulere og strukturere deres speciale. Dette tilbud henvender sig til alle specialestuderende, der er gået i stå med deres projekt. Det er ikke en erstatning for den faglige vejledning, men et supplement, som griber fat i problemer med at få formuleret og udviklet de faglige og teoretiske overvejelser til en forståelig og læsevenlig rapport. Kontakt AAU Learning Lab eller studievejledningen for mere information herom.

Særligt for specialestuderende i Aalborg

I begyndelsen af 9. semester annonceres et ’specialeemnekatalog’ med henblik på at inspirere de studerendes specialemnevalg. Kataloget indeholder eksempler på mulige specialeemner indsamlet blandt uddannelsens undervisere. Den studerende vælger efterfølgende selv emne og kan i princippet godt vælge et emne, som ikke er annonceret i kataloget. Forud for specialesemestret udarbejdes en specialesynopsis, som skal afleveres til den vidensgruppe, som specialeemnet hører ind under.

For studerende på Kommunikation kan den synopsis, der udarbejdes i forbindelse med afløsningen i "Teori og undersøgelsesdesign inden for kommunikation" på 9. semester, fungere som specialesynopsis. Studerende, der vælger ikke at benytte denne mulighed, skal aflevere en synopsis til brug for mundtlig eksamen senest i uge 48 (den endelige dato fremgår af Moodle for det pågældende semester).

For øvrige studerende gælder det, at specialsynopsis afleveres til den relevante vidensgruppe omkring uge 42 (den endelige dato fremgår af Moodle for det pågældende semester). Vidensgrupperne fremgår af specialekataloget.

Kommunikation og digitale mediers regler for specialeskrivning

Læs om reglerne for specialeskrivning på Kommunikation og Digitale Medier

Det Humanistiske Fakultets regler for specialeskrivning

Læs om de generelle regler for kandidatspecialer på Det Humanistiske Fakultet.

Dimission

Dimission afholdes af studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier, forhør dig ved studiesekretariatet.

Kandidat

Kontaktpersoner i Aalborg

Kontaktpersoner i København