AAU logo

Valgfag KBH

Valgfag på kandidatuddannelserne på KDM - KØBENHAVN

Her kan du som kandidat studerende på Kommunikation og Digitale Medier (KDM), få et overblik over udbud af valgfag for 7. og 8. semester på tværs af kandidatuddannelserne i Kommunikation og Informationsvidenskab/Information Studies.

BEMÆRK: Nedenstående valgfag udbydes KUN i København.

 

Tilmelding foregår i STADs

Tilmeldingsperiode til efterårets valgfag:

 • 15. maj - 1. juni
 • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. september - 1. oktober

Tilmeldingsperiode til forårets valgfag:

 • 15. november - 1. december
 • Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende, tilmeldinger til 3. eksamensforsøg mv.: 15. februar - 1. marts

 

Udbud af valgfag - forår 2019: (8. sem)

 

Visuelle fortællinger, fra biograffilm til streamingtjenester (oprettes ikke)

v/Mikkel Fugl Eskjær - valgfaget er på dansk

Visuelle fortællinger indtager en central position i moderne medie- og forbrugskultur. Visuelle fortællinger er under konstant udvikling i takt med den medieteknologiske udvikling, hvilket har medført en migration af visuelle fortællinger til interaktive, computerbaserede, mobile og rumlige medier.

Kurset udbygger den studerendes kendskab til grundlaget for visuelle fortællinger ud fra et kultur- og mediehistorisk perspektiv med henblik på at indkredse den visuelle fortællings aktuelle udbredelse og funktion i kunst og populærkulturen.

Kurset tilbyder redskaber til at analysere og vurdere visuelle fortællinger på tværs af genre og medieplatforme ud fra både indholdsbestemte, genrerelaterede og kontekstafhængige perspektiver.

Gennem kurset opnås viden, kompetencer og færdigheder til at beskæftige sig med visuelle fortællingers udtryksformer, kommunikative effekter og kontekstspecifikke forudsætninger.

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for et centralt emne i relation til valgfagets fagområde.

 

Webprogrammering: “Data Visualisation with R and the tidyverse” (oprettes)

v/Toine Bogers - course is in English

This course will provide an introduction to programming and data visualization using R. The course is designed for motivated students with little or no prior experience in programming. The course will focus on the basics of data visualization, planning and organizing programs, as well as the grammar of the R programming language. The students will further be introduced to the tidyverse and its capabilities to wrangle, analyse and visualize data. The tidyverse is an opinionated collection of R packages designed for data science. The main package used in class is ggplot2. ggplot2 is is a system for declaratively creating graphics, based on The Grammar of Graphics and is the workhorse behind most figures created in R.

Link to Moodle

 

Journalistik, praktik og kritik: Tværmedialitet i journalistikken (oprettes ikke)

v/Bolette Blaagaard & Camilla Dindler - valgfaget er på dansk

Faget skal udvikle deltagernes praktiske journalistiske færdigheder og kompetencer inden for rammerne af viden om og diskussion af journalistikkens digitale formater og modaliteter samt dens praksisser i historiske og kulturelle optikker.

Via aktiv deltagelse i produktionen af en blog trænes og diskuteres journalistikkens sprog og kulturelle formationer, herunder online journalistiske modaliteter såsom links, delinger, billeder, mobiltelefonfilm, i onlinemiljøet.

Aktiv deltagelse i kurset omfatter deltagelse i produktion af blog og diskussionen i løbet af kurset, samt indlevering og brug af refleksionsopgaver.

 

Konsulentrollen i praksis (oprettes)

v/Thomas Duus Henriksen - valgfaget er på dansk

Konsulentrollen i praksis er et valgfag, der klæder de studerende på til at varetage og gennemføre en konkret konsulentopgave for en autentisk organisation. Konsulentopgaven kan f.eks. bestå af undervisning i og facilitering af kollegial supervision på arbejdspladsen. Valgfaget omfatter teoretisk fundering og træning i egen praksis samt sparring og facilitering af andres praksis. Forløbet afsluttes med gennemførelse og evaluering af konsulentopgaven.

Formålet er at give de studerende mulighed for at opnå erfaring med konsulentrollen i praksis, allerede mens de er under uddannelse, samt at give dem en mulighed for gennem professionel praksis at afprøve en lang række af de kompetencer, de på et teoretisk og analytisk niveau har opnået gennem deres studieforløb.

I tilknytning til modulet afholdes undervisning inden for følgende områder:

 • Teoretisk indramning af konsulentrollen og konsulentopgaven
 • Træning i facilitering gennem samtale
 • Deltagerafstemt undervisning

 

Kortlægning af politisk rådgivning (oprettes)

v/Jonas Følsgaard Grønvad - valgfaget er på dansk

Fagets formål er at give de studerende indsigt i teoretiske og metodiske tilgange til at forstå sociale, politiske, økonomiske og kulturelle faktorer, der er til stede i politisk rådgivning, når forskellige samfundsaktører bygger bro mellem kendsgerninger og evidens på den ene side og værdisæt, ideologi, menneskesyn og normer på den anden side.

Faget vil introducere de studerende for forskellige teoretiske perspektiver indenfor videnskabskommunikation, videnssociologi og videnskabsstudier (STS) til at forstå og analysere politisk rådgivning. Faget vil inddrage litteratur om videnskabelig rådgivning og evidensbaserede beslutningsprocesser, eliter og magtstrukturer i politisk rådgivning, stakeholder- og interesserepræsentation, samt spørgsmål om politisk legitimitet. Metodisk vil faget præsentere de studerende for forskellige konkrete analyseredskaber, herunder kvantitativ indholdsanalyse, diskursanalyse og social netværksanalyse.

Faget tager udgangspunkt i et omfattende empirisk datamateriale om politiske kommissioner og ad hoc udvalg, som har været nedsat af danske regeringer fra 2005-2015. Det empiriske materiale bliver indsamlet i forbindelse med et igangværende PhD projekt forankret på Humanomics Research Center, AAU Kbh. De studerende får her mulighed for at arbejde med datamaterialet, afprøve og kritisk reflektere over forskellige teoretiske og metodiske analysestrategier. Dette sker konkret igennem aktiv deltagelse ved aflevering af løbende responspapirer og/eller deltagelse ved studenteroplæg.

 

Sociale medier: privathed, normer og etik (oprettes ikke)

v/Sarah Egeberg Bendtsen - valgfaget er på dansk

Fagets overordnede tema er privathed og etik ift. interaktion på sociale medier. Der fokuseres på, hvordan sociale medier har påvirket præmisserne for og rammerne omkring interpersonel kommunikation, og en række centrale spørgsmål om privathed, normer og etik vil blive adresseret. Hvad konstituerer privathed? Kan der udpeges noget universelt privat, eller er privathed udelukkende relativt fx ift. kulturel og social kontekst? Hvilken form for kontekst kan sociale medier forstås som? Og hvilke forskelle og ligheder kan der udpeges mellem face-to-face-interaktion og medieret interaktion på sociale medier?

Gennem kurset tilegner de studerende sig viden om og forståelse af aktuelle videnskabelige debatter, fremtrædende teoretiske positioner og centrale begreber indenfor emnet. Der arbejdes med en blanding af teori og empiri, og undervisningen veksler mellem forelæsning, seminar og gruppearbejde.     

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for:

 • Sociale medier – her præsenteres og diskuteres sociale medier som fænomen med henblik på at forstå og definere særegne træk ved den medierede interaktion på netop sociale netværkssider
 • Privathed – her introduceres og diskuteres en række prominente, teoretiske konceptioner med afsæt i både filosofi/etik og kommunikationsteori
 • Sociale normer – her introduceres og diskuteres forskellige udlægninger af normer som koncept, og normers relation til forskellige kontekster
 • Etik – der gives en kort introduktion til centrale etiske tilgange til sociale medier med særligt fokus på privathed og privathedsbrud, som teknologien har medført

 

Risiko- og videnskommunikation (oprettes)

v/Mette Marie Roslyng - valgfaget er på dansk

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for et centralt emne i relation til valgfagets fagområde.

I modulet arbejdes med at udbygge den studerendes kendskab til kommunikative forhold og forudsætninger indenfor risiko- og videnssamfundet. Den studerende præsenteres for redskaber til at analysere og eventuelt håndtere formidling af risici og viden i forskellige kontekster og med forskellige kommunikative hjælpemidler. Den studerende i stand til at forholde sig til videnskabelige problematikker med relevans for risikokommunikation, herunder videnskabelig usikkerhed, i både analytiske og kommunikative indsatser.

I tilknytning til kurset afholdes der seminarer inden for følgende områder:

 • Teoretiske og analytiske tilgange vedrørende samspillet mellem risiko, videnskab og kommunikation
 • Risiko- og videnskommunikation i en social, politisk og etisk kontekst
 • Viden om risikokommunikationens tilblivelse og funktion både strategisk, politisk, socialt og populærkulturelt
 • Faglige problematikker der er nødvendige for at forstå kommunikation om risiko, herunder videnskabelig usikkerhed, risikobegrebets udvikling, globalisering, miljøkommunikation og krisekommunikation
 • Tilgange til mediers behandling af og rolle ift. risiko og videnskabelige kontroverser
 • Forskellige  kommunikative udtryk, hjælpemidler og strategier indenfor risiko- og vidensformidling

 

Design Thinking (oprettes)

v/Stine Ejsing-Duun - course is in English

The module "Creativity and Creativity Techniques": Design Thinking: From ideas to action

"From Ideas to Action" will teach you how to generate creative ideas and bring those ideas into life so others can engage with your vision for the future.

The course takes 'design thinking' as a point of departure. We will both read theory on approaching the world as a designer and engage in actual design processes.

At this course you will gain insights into and practice three skills aimed at bringing ideas to action:

 1. Ideation: We go beyond brainstorming - learn techniques to come up with innovative ideas
 2. Rapid Prototyping: Make your ideas tangible, so you can gather feedback from others
 3. Iterations: Get results faster by developing your idea so that it meets the right needs, is feasible and viable

The background is theories of design that inform the processes in the course. Throughout the course, the student will undergo a design process reflecting on this, so that the student will later be equipped to manage and facilitate creative processes.

Throughout the course, we work with design challenges that relate to real world issues in groups.

 

Ved spørgsmål til udbud af valgfag kontakt venligst sekretariatet