AAU logo

Valgfag KBH

Valgfag på kandidatuddannelserne på KDM - KØBENHAVN

BEMÆRK: Nedenstående valgfag udbydes KUN i København.

 

Udbud af valgfag - forår 2020: (KA 2. sem)

 

Konsulentrollen i praksis

v/Thomas Duus Henriksen - på Dansk

Formålet med kurset er at stifte bekendtskab med planlægning og gennemførelse af en konkret konsulentopgave.

Den konkrete opgave som skal løses, er en temadag om dilemmaledelse for Søværnets Officersskole, som skal gennemføre for ca. 50 kadetter. Processen tager udgangspunkt i et forsknings- og interventionsprojekt under Industriens Fond ”Ledelses-GPS til en ny tid. Leveringen foregår måske på Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kasserne.

Formålet med processen er dels at undervise kadetterne i dilemmaledelse, og dels give dem mulighed for at tænke deres egne ledelsesproblematikker ind i ledelsesdilemmaerne. Der knytter sig en række udfordringer til kurset, herunder assessment af modtagergruppen og dennes behov, interventionsplanlægning og –udvikling, levering, samt evaluering.

Kurset forløber som en række møder, hvor delaktiviteter planlægges, præsentationer afholdes og interventioner udføres. Herpå følger selve forberedelsen af interventionen overfor kunden, og her kommer alle på gulvet. Endeligt planlægges en evaluering i forhold til interventionen.

 

Sociale medier; privathed, Normer og etik (Ansvarlig brug af SoMe-platforme til organisationskommunikation og dataindsamling)

v/Sarah Egeberg Bendtsen -på Dansk

Privatpersoner, virksomheder og mange andre publicerer dagligt millionvis af tweets, FB-opdateringer, nyhedshistorier osv. på de sociale medier. De kolossale mængder af (personfølsom) data, der bliver akkumuleret, arkiveres rundt omkring og udgør en guldgrubbe af viden for både forskere og kommercielle interessenter. Lovgiverne halter bagefter for at sikre befolkningens privathed, ejerskabet ift. over data osv. Og midt i dette krydsfelt af stakeholders med forskelligrettede interesser, opstår der en række etiske dilemmaer. 

Formålet med kurset er at give de studerende en bedre forståelse af de etiske problemer, som opstår i kølvandet på deling, indsamling, lagring og brug/salg af data. Fokus vil især være på kommunikationsetik og brug af SoMe som en del af meningsdannende interessenters CSR-ansvar. Som kommunikationsprofessionelle rådgivere og praktikere kommer de studerende efter studiet dagligt til at skulle forholde sig til etikken omkring deres praksis. Kurset introducerer derfor de studerende til en række etiske teorier, begreber og redskaber, som sætter dem i stand til at identificere, evaluere og reflektere kritisk over brugen af SoMe.

I tilknytning til modulet afholdes der undervisning indenfor følgende områder:

  • Etiske dilemmaer i relation til deling, indsamling, lagring og brug af data
  • Kommunikationsetik med særligt fokus på SoMe
  • Ansvarlig brug af SoMe-platforme som led i organisationskommunikation og CSR
  • Etiske dilemmaer knytter til studerendes/forskeres indsamling og brug af SoMe-data
  • Spændet mellem lovgivning og etik ift. sikring af privathed, råderet over data osv.  

Kurset veksler mellem forelæsning og seminarer, hvor kritisk refleksion og diskussion sammen med studenteroplæg spiller en central rolle for indfrielse af kursets beståelseskrav om aktiv deltagelse. I forbindelse med oplæggene forventes der udarbejdet en mindre, skriftlig synopsis (2 ns.), som vil blive peer-reviewed i grupper. Det vil også være muligt at få mundtlig eller skriftlig feedback fra underviser. 

 

Visuel og virtuel kultur (Visuel kultur og æstetik)

v/Mie Buhl - på Dansk

Modulet tager afsæt i visuelle kompetencer som et tværgående vidensdomæne inden for sociale medier, interaktiv web, journalistisk mediearbejde samt audiovisuel virksomhedskommunikation. Perspektivet er, hvordan det visuelle er med til skabe viden og forståelse i kommunikative processer og at denne viden og forståelse er kulturelt forankret. Målet med modulet er at skabe forudsætninger for hensigtsmæssig visuel kommunikation.

Det visuelle får en stigende betydning i takt med, at kommunikationsprocesser foregår medieret og på tværs af geografiske grænser samt nationale og kulturelle tilhørsforhold. Dette gælder på mikroniveau inden for den enkelte virksomhed, organisation eller institution, der har brug for at kunne afkode og kommunikere i en konkret kontekst, men også på makroniveau, hvor indhold og betydning forhandles og får konsekvenser i et globalt perspektiv.

Visuel kultur er et nyt vidensdomæne, hvor man på den ene side interesserer sig for, hvordan vi ser og på den anden side, hvordan vi skaber mening af det vi ser. Vidensdomænet omfatter et bredt repertoire inden for visuelt baserede medier som fx Instagram, Youtube, Vine, Facebook. Ligeledes omfatter det visualiseringer i form af organisationsdiagrammer, virksomhedskommunikation, videnskabsbilleder og lærebogsbilleder. Sammenfattende for dem alle er, at de kommunikerer og koder visuel kultur. 

Modulets indhold er organiseret som en vekslen mellem konkrete visuelle praksisser, hvor der arbejdes med at undersøge, producere bruge visuelle repræsentationer i forskellige kontekster, der reflekteres og begrundes teoretisk.

 

Webprogramming - Data Visualization in R

v/Toine Bogers og Florian Meier - in English

This course provides students with an introduction to programming and data  visualization using R. The course is designed for motivated students with little or no prior experience in programming. The course focuses on the basics of data visualization, planning and organizing programs, as well as the grammar of the R programming language. Students will further be introduced to the tidyverse— collection of R packages designed for data science—and its capabilities to wrangle, analyse and visualize data. 

 

Design Thinking

v/Stine Ejsing Duun - in English

The module "Creativity and Creativity Techniques": Design Thinking: From ideas to action

"From Ideas to Action" will show you how to generate creative ideas and bring those ideas into life so others can engage with your vision for the future.

The course takes 'design thinking' as a point of departure. We will both read theory on approaching the world as a designer and engage in actual designprocesses.

At this course you will gain insights into and practice three skills aimed at bringing ideas to action:

  1. Ideation: We go beyond brainstorming - learn techniques to come up with innovative ideas
  2. Rapid Prototyping: Make your ideas tangible, so you can gather feedback from others
  3. Iterations: Get results faster by developing your idea so that it meets the right needs, is feasible and viable

That background is theories of design that inform the processes in the course. Throughout the course, the student will undergo a design process reflecting on this, so that the student will later be equipped to manage and facilitate creative processes.

 

Ved spørgsmål til udbud af valgfag kontakt venligst sekretariatet