Omfanget af projektrapporten

Omfanget af projektrapporten

Der er fastsat nogle grænser for, hvor meget et semesterprojekt må fylde. Disse grænser har et formål, f.eks. er det ikke en fordel for nogen – hverken jer eller jeres vejleder – hvis I i gruppen bruger 500 sider på at skrive noget, der kunne have været skrevet på 100 sider. Det er en kunst at lære at begrænse sig, og derfor er der sat et loft på, hvor mange sider man må skrive pr. studerende. Det er som følger:

  • Ved individuelle projekter: 30 normalsider
  • Ved projekter i grupper: 20 normalsider pr. studerende

Da en gruppe maksimum må være på seks personer, kan et semesterprojekt altså maksimum fylde 120 normalsider.

For de individuelle opgaver, som du vil støde på undervejs i din studietid, vil sidetallet variere. Du kan finde kravene til de enkelte opgaver i studieordningen.

I forbindelse med semesterprojekter gælder desuden følgende retningslinjer:

Én normalside svarer til 2400 tegn inklusiv mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles (fod)noter, men ikke illustrationer. Tekststykker, fx citater, må ikke indsættes som illustrationer, men skal indsættes som tekst.

Selvom en gruppe holder sig inden for det tilladte antal normalsider, kan der godt være flere faktiske sider i projektet, som dermed ser ud til at overskride den tilladte grænse. Gruppen skal derfor altid angive projektets samlede antal tegn med mellemrum og det tilsvarende antal normalsider på forsiden og titelbladet af projektet. Du kan finde vejledning til forside og titelblad på Moodle.

Hvis en gruppe ønsker at fravige bestemmelserne i studieordningen om omfang af en opgave eller et projekt, skal de søge om dispensation ved studienævnet. Bemærk dog, at studienævnet ikke er tilbøjelig til at give dispensation for sideantal i semesterprojekterne – særligt ikke ved topersonersgrupper, der ønsker flere sider.