Litteraturlisten i projekter og opgaver

Litteraturlisten

Litteraturlisten er en alfabetisk opstillet liste over alle værker, der er henvist til i rapporten/opgaven. Den er med andre ord en liste over alle de værker, I har lavet kildehenvisninger til i løbet af projektet.

I litteraturlisten skal der dog være flere oplysninger om værket, end der skal i en kildehenvisning. Princippet er, at der i litteraturlisten skal anføres alle de informationer, som skal til for at identificere kilden entydigt fx på biblioteket eller i en database. Hvilke oplysninger, dét er, varierer efter kildetype, men her angives de mest væsentlige retningslinjer. På kommunikation og digitale medier er det besluttet, at litteraturlisten skal udarbejdes efter APA Style.

Herunder er et udvalg af referencetyper hvor APA 6th edition er anvendt.

Bemærk: Hvis referencen i litteraturlisten strækker sig over flere linjer skal 2. og efterfølgende linjer indrykkes, og der skal bruges dobbelt linjeafstand. Dette kan være svært at vise på en webside, så eksemplerne herunder vises ikke korrekt, hvad det angår.

bøger:

Forfatterefternavn, fornavns initialer. (udgivelsesår). Titel: undertitel (i kursiv). (Udgave). Udgivelsessted: Forlag.

Èn forfatter, eksempel:

Kvale, S. (1997). Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København K: Hans Reitzels Forlag.

To forfattere, eksempel:

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Tre forfattere, eksempel:

Hagen, K. B., Herbert, R., Jamtvedt, G., & Mead, J. (2008). Evidensbaseret praksis. København: Munksgaard Danmark.

Når der er flere forfattere, adskilles de af komma, der bruges & mellem to forfattere. Der medtages op til 7 forfattere  og før den sidste forfatter sættes , & . Er der 8 eller flere forfattere nævnes de første 6 efterfulgt af, … efterfulgt af den sidste forfatter.  Udgave skal ikke nævnes, når der er tale om 1. udgave. Udgivelsesstedet er den by, hvor bogen er udgivet.

kapitler i redigerede værker:

Efternavn på kapitelforfatter, fornavns initialer. (udgivelsesår). Kapitlets titel. I/In redaktørens fornavns initialer, efternavn, (Ed./Red.), bogens titel (i kursiv) (kapitlets begyndelses- og afslutningssidetal). Udgivelsessted: Forlag.

Eksempel:

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. I S. Brinkmann & L. Tanggaard  (Red.), Kvalitative Metoder: en grundbog (s. 121-125). København: Hans Reitzels.

Ved forskningsartikler (tidsskriftsartikler) i print

Forfatterefternavn, fornavn initialer. (udgivelsesår). artiklens titel. Tidsskriftets navn (i kursiv), årgang (i kursiv)(nummer), sidetal.

Eksempel:

Jakobsen, R. (1967). Lingvistik og poetik. Vindrosen, 14(7), 41-62.

forskningsartikler (tidsskriftsartikler) i elektronisk form – fra bibliotekets online betalings-databaser

Forfatterefternavn, fornavn initialer. (udgivelsesår). artiklens titel. Tidsskriftets navn (i kursiv), årgang (i kursiv)(nummer), sidetal.  Link med angivelse af URL hvor artiklen findes.

Eksempel:

Wodak, R., & Reisigl, M. (1999). Discourse and racism: European perspectives. Annual Review of Anthropology, 28(1), 175-199. Retrieved from http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=9645d9de-4bf8-49e7-9982-4a09415dc2da%40sessionmgr110&hid=106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=2620023

værker uden forfatterangivelse

Her angives titlen på forfatternavnets plads og ellers så vidt muligt samme oplysninger som nævnt ovenfor.

DOI

DOI (digital object identifyer) er en slags ISBN-nummer for elektronisk materiale, fx 10.1177/1077800414562896. Det er en permanent identifikation, som tildeles det elektroniske dokument, så det altid kan findes, selvom internetadressen forandres. DOI-nummeret kan indsættes direkte i søgefeltet i browseren. Hvis elektronisk materiale har en DOI, medtages den. 

Eksempel:

Revsbæk, L., & Tanggaard, L. (2015). Analyzing in the present. Qualitative Inquiry, 21(4), 376-387.
   doi:10.1177/1077800414562896

WWW DOKUMENT

Her skrives kilden, titlen (i kursiv), dato og URL.

Eksempel:

The Danish Institute for Human Rights. The UN Human Rights System. Retrieved March 2, 2015, from http://www.humanrights.dk/about-us/the-un-human-rights-system

Generelt

Litteraturlisten ordnes alfabetisk efter forfatterefternavn. I tilfælde af flere forfattere er det den forfatter, der er nævnt først på bogens omslag, ved artiklens titel og så videre. I bør altid bibeholde den rækkefølge, som forfatterne er nævnt i på kildeteksten. Hvis der er flere kilder af samme forfatter, anbringes disse kronologisk. Er der flere kilder, som både har samme forfatter og samme udgivelsesår, tilføjes et a, b, c og så videre umiddelbart efter årstallet både i den løbende teksts henvisninger og i litteraturlisten.

Det er rigtig vigtigt, at litteraturlisten er fuldstændig korrekt, så I undgår risiko for plagiering. Derfor er det en god idé at skrive litteraturlisten løbende i projektperioden. På den måde er I sikre på, at I ikke lige pludselig har afleveret en bog, som I mangler noget information om.

HUSK:

  • Bogens titel og undertitel SKAL stå i kursiv
  • Ved kapitler i redigerede værker er det ikke kapitlets titel, men bogens titel der SKAL stå i kursiv
  • Ved artikler i tidsskrifter står navnet på tidsskriftet samt årgangen i kursiv
  • Ved elektroniske artikler i tidsskrifter fundet i online databaser medtages URL, hvor artiklen findes