Projektrapportens litteraturgrundlag

Procedure for dokumentation af vejledergodkendelse af litteraturgrundlag for projekter

 

Omfang af litteraturgrundlag

På Kommunikation og Digitale Medier er der i studieordningerne formuleret krav om, hvor mange sider litteratur, der minimum skal indgå i projektrapporten – litteraturgrundlaget for projektrapporten.

Ved litteraturgrundlag forstås den litteratur, der er listet i projektrapportens reference- eller litteraturliste. Det vil sige, at det er litteratur, som på en eller anden måde anvendes i projektrapporten, og som gruppens medlemmer derfor forventes at kende til eksamen.

Kravet om litteraturgrundlag er beskrevet under hvert enkelt semester i studieordningen og varierer fra modul til modul.

Definitionen på en normalside, som fremgår af studieordningen, gælder også ifht. Litteraturgrundlaget.

Formålet med formuleringen af krav til omfanget af litteraturgrundlaget er at bidrage til forventningsafstemning mellem studerende, vejledere, eksaminatorer og censorer.
 

Vejledergodkendelse

Vejlederen skal godkende litteraturgrundlaget - det er en forudsætning for at kunne gå til projekteksamen. Det er således ikke nok at vælge f.eks. 1000 sider – siderne skal også være af tiltrækkelig kvalitet og være relevante i forhold til prøvemålene, som er beskrevet i studieordningen.

Det må understreges, at vejledergodkendt litteratur ikke er garanti for at projektrapporten får en god karakter eller for den sags skyld består. Godkendelsen er udtryk for, at vejleder vurderer, at det på det foreliggende litteraturgrundlag er muligt at bestå. Din eller gruppens læsning og bearbejdning af litteraturen, det problembaserede projektarbejde i øvrigt samt den mundtlige eksamen er stadig afgørende for den endelige bedømmelse. 
 

Forudsætninger for godkendelse af litteraturgrundlaget

Da litteraturen i undervisningen er afstemt i forhold til modulets tema og læringsmål, bør litteratur fra projektmodulets undervisning eller tilsvarende altid kunne godkendes som del af litteraturgrundlaget – som regel også som en meget stor del. Det må dog også forventes, at I som studerende supplerer litteraturen fra undervisningen med forskningslitteratur, der behandler projektets specifikke problemfelt.

Ved godkendelse af litteratur, som ligger uden for projektmodulets litteratur eller uden for litteraturen i andre moduler på semestret, tilser vejlederen, at der er tale om forskningslitteratur. Forskningslitteratur kan fx være tidsskriftsartikler eller bøger fra akademiske forlag, der enten har været igennem peer review eller må betragtes som forskningslitteratur pga. værkets anerkendelse og anvendelse i det videnskabelige miljø.

Bøger, artikler eller andre kilder, der formidler forskning eller andet til lægmand, kan ikke godkendes som del af litteraturgrundlaget. De kilder der ikke kan indgå i litteraturgrundlaget kan dog godt indgå som data eller eksempler på en arbejdspraksis eller systematik.

Da litteraturgrundlaget skal godkendes i god tid inden projektaflevering, er det naturligvis tilladt for jer som studerende at føje mere litteratur til i projektets sidste fase – også selvom omfanget på den endelige litteraturliste kommer over 100 sider pr. ECTS. Litteratur, der allerede er godkendt til at stå på listen, kan kun fjernes med vejleders godkendelse (og en eventuel tilføjelse af ny litteratur).

Bemærk at litteraturgrundlaget også gerne må omfatte kvalificerede fravalg. Hvis gruppen i sit litteraturreview har behandlet og beskrevet litteratur, som efter konkret vurdering ikke bruges yderligere i projektet, tæller fravalget stadig som en del af litteraturgrundlaget.
 

Procedure

Proceduren for godkendelse af litteraturgrundlag skal tilrettelægges, så den på bedst mulige vis tilgodeser retssikkerheden for jer studerende og giver vejlederne rimelige arbejdsforhold. Det betyder, at vejlederne skal have rimelig tid til godkendelse, og I skal have rimelig tid til at revidere litteraturgrundlaget, hvis det ikke bliver godkendt.

Litteraturgrundlaget bør indgå som en vigtig del af vejledningen helt fra starten af projektarbejdet. Som studerende skal I bestræbe jer på at levere det bedst mulige grundlag for godkendelse af litteraturgrundlaget i første forsøg, så selve godkendelsen ikke tager mere vejledningstid end højst nødvendigt.

Hvis I ikke har fået godkendt litteraturgrundlaget i form af en godkendt litteraturliste eller litteraturreview, kan I ikke aflevere jeres projektrapport.

Vejleder godkender litteraturgrundlaget ved at sende en email til de(n) studerende, hvori denne godkendelse tilkendegives.
 

Dokumentation for vejledergodkendelse af litteraturgrundlag

Når vejleder har godkendt litteraturgrundlaget, skal dette dokumenteres som en del af formalia i projektet.

Den email, som vejleder har sendt til de(n) studerende, hvori litteraturgrundlaget godkendes samt selve litteraturgrundlaget, skal vedlægges som bilag, når projektet uploades i Digital Eksamen.

Såfremt de(n) studerende ikke har fået godkendt projektets litteraturgrundlag, kan projektet ikke godkendes, da formalia ikke er opfyldt. Ved gennemgang af afleveringer efter deadline, kan studieadministrationen også afvise projektet, hvis der ikke er vedlagt en litteraturgodkendelse.

Såfremt projektet ikke kan godkendes, vil det koste de(n) studerende et brugt eksamensforsøg, og de(n) studerende vil få bedømmelsen ”Ej bedømt”. Derved har de(n) studerende stadig mulighed for at deltage i reeksamen.