At arbejde i grupper

At arbejde i grupper

At arbejde i grupper er lige så fedt og lærerigt, som det nogen gange kan være svært og frustrerende. Det gruppeorienterede projektarbejdets særlige styrke er nemlig, at det giver dig mulighed for at lære i fællesskab med dine medstuderende, og at I kan dele jeres tanker, vinkler og arbejdsmåder. Men projektarbejdet er også en krævende læringsform. Nogle gange kan du komme ud for, at gruppen ikke fungerer, som du havde håbet på. Måske er der en, du har svært ved at arbejde sammen med, eller en der ikke laver sin del af arbejdet.

Konflikter i gruppearbejdet er ikke unormalt – der vil næsten altid opstå lidt gnidninger undervejs som følge af, at I tilbringer så meget tid sammen, og fordi I arbejder sammen om noget, I alle sammen går op i og har en mening om. Men det er vigtigt, at I i gruppen formår at arbejde konstruktivt med jeres konflikter, og får samarbejdet til at fungere. Det er nemlig også noget, du skal kunne, når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Når du engang kommer til at sidde i et job, vil det blive forventet af dig, at du afleverer et færdigt og professionelt produkt, uanset hvilke samarbejdsvanskeligheder der har været undervejs. Du skal ganske enkelt kunne arbejde sammen med alle slags mennesker.

Derfor er det afgørende, at I som gruppe formår at samarbejde og kommunikere. Projektgruppen er ansvarlig for at få skabt et tilfredsstillende projekt, så gruppens medlemmer kan bestå den mundtlige eksamination. Det forventes derfor, at du tager ansvar for egen læring, og at alle i gruppen deltager aktivt i projektarbejdet og til vejledningsmøderne. Aktiv deltagelse er f.eks. læsning af litteratur, indsamling af empiri, analyse, at stille spørgsmål, kommentere og komme med synspunkter i gruppens daglige arbejde og på gruppemøder. Med andre ord er din indsats afgørende for, om gruppen fungerer.

Hvis en gruppe skal fungere, er det en fordel, at gruppen allerede til gruppedannelsen diskuterer forventninger til samarbejdet. Dette er med til at sikre, at gruppemedlemmerne har en nogenlunde ensartet indstilling til samarbejdet og det færdige projekt. Det er en god idé at være enige om dette, allerede inden I går i gang, så I ikke ender med at blive uvenner, fordi én gerne vil have tid til at tage på skiferie, mens en anden gerne vil arbejde på projektet hver dag.

Det kan også være en god idé, at I i gruppen taler om, hvad jeres styrker og svagheder er, og hvad I gerne vil blive bedre til. Nogle er meget detaljeorienterede og kan godt lide at færdiggøre tekster, så de er helt perfekte, mens andre bedre kan lide at bruge kræfter på den indledende fase med idégenerering og opstart af tekster. Det er en god ting, at vi alle har forskellige styrker og interesser, og det kan I lige så godt udnytte. Hvis I sætter ord på, hvad I kan, og hvad I gerne vil, får I større forståelse for hinanden, og det kan gøre jeres gruppearbejde lettere og mere lærerigt.

Kort efter gruppedannelsen kan I i gruppen vælge at få udarbejdet en samarbejdskontrakt, der kan være med til at sikre og fastholde fælles retningslinjer for gruppearbejdet. Det kan virke underligt og unaturligt, men det er en god ide  i hvet fald at snakke om jeres forventninger til hindanden og få dem på skrift så i er enige om hvad i mener og hvad i syntes evt. koncekvenser skal være. I en samarbejdskontrakt kan det være en god idé at medtage følgende punkter:

  1. Hvordan skal gruppearbejdet forløbe?
  2. Hvilke forventninger har gruppen til arbejdsprocessen såvel som til det færdige produkt? Har I det samme ambitionsniveau?
  3. Arbejdsfordeling og roller i gruppen. Er der fx ét gruppemedlem, der er referent, eller går denne rolle på skift?
  4. Hvordan forventes den enkelte at have forberedt sig til gruppemøderne?
  5. Hvor og hvornår mødes gruppen som udgangspunkt?
  6. Prioritering af projektarbejdet i forhold til fx studiejob, familie og venner.
  7. Hvem står for kontakt til vejleder?
  8. Hvad sker der, hvis man udebliver fra gruppearbejdet eller overtræder sine deadlines?

På de første semestre kan projektarbejdet virke yderst udfordrende, men efterhånden som du semester for semester opnår mere og mere erfaring med projektarbejdet og det at indgå i en gruppe, vil det for de flestes vedkommende opleves nemmere og nemmere. Eksempelvis opnår de fleste studerende hurtigt en god forståelse for, hvordan en fornuftig projektproces skal forløbe, og hvordan projektet skal opbygges. Du vil få nogle erfaringer om, hvor lang tid I har til at indsamle empiri, hvor lang tid I kan bruge på de forskellige afsnit, hvilke afsnit der er obligatoriske, hvordan I skal bruge vejleder og så videre. Det betyder også, at du efter de første semestre får flere ressourcer til at rette fokus på projektets faglige indhold, idet de andre aspekter omkring projektarbejdet tilnærmelsesvis bliver en form for ’basisviden’ for dig og dine medstuderende.

Opsplitning af grupper

I nogle tilfælde kan det af den ene eller anden grund være nødvendigt at opsplitte gruppen. Dette er ikke noget, der kan gøres uovervejet – husk at I også lærer meget af de komplicerede samarbejder. Skulle det alligevel blive nødvendigt, skal det ske senest d. 1. december ved efterårssemestrene og senest d. 1. maj ved forårssemestrene. Det er vigtigt, at I taler en eventuel opsplitning af gruppen grundigt igennem med jeres vejleder. Se også kodexet for gruppeopsplitning (download).

 

 Lektor på Aalborg Universitet, Bettina Dahl Søndergaard, kommer med et bud på, hvordan en projektgruppe kan arbejde med forventningsafstemning. Se videoen på YouTube.

 

Aalborg Universitets rektor, Per Michael Johansen, fortæller kort om sin egen AAU-studietid og gruppearbejdet fra dengang. Se videoen på YourTube.