Regler for dispensation

Regler for dispensation

Hvis I mener, at I har et sagligt begrundet behov for en dispensation – f.eks. en dispensation til at overskride et fastsat sideomfang, en udsættelse af aflevering el. lignende - skal I altid først rette henvendelse til den nærmeste ansvarlige underviser. Det vil normalt sige jeres vejleder. Ved prøver uden direkte vejleder går I i stedet til kursusholderen eller i sidste instans til ankerlæreren.

Husk, der skal altid være specifikke grunde (sagligt begrundede behov) til en dispensationsansøgning. Det er ikke tilstrækkeligt, at I simpelthen gerne vil have mere tid eller nå et bedre resultat. Der skal foreligge konkrete grunde i arbejdsprocessen. Det kan f.eks. være, at empirien kræver større behandling, end I havde kunnet forudse – og I skal kunne argumentere for dette.

I skal forelægge vejlederen/underviseren den skriftlige ansøgning, som I ønsker at sende til studienævnsformanden. Det skal I, for at få respons på om den indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at studienævnet/studielederen kan tage endeligt stilling. Når vejlederen/underviseren har taget stilling til ansøgningen, indsendes denne til studiesekretær Jette Due Nielsen i Aalborg eller Karin Jensen i København med oplysning om underviserens anbefaling og med kopi til underviseren.

Hvis underviseren ikke støtter ansøgningen, vil det normalt være fordi, den ikke er holdbar. Hvis I som studerende er uenige heri, kan I indsende ansøgningen alligevel, men I bør naturligvis nøje overveje underviserens argumenter.
 
Bemærk, at der er lavet en blanket til dispensationsansøgninger (word-fil). Denne skal I udfylde og sende til studienævnssekretæren.

En dispensationsansøgning skal fremsendes i rimelig tid. At konstatere tre dage før en projektaflevering, at I har brug for et par dage til, er ikke acceptabelt, og det vil næsten altid blive afvist. (Bemærk at sygdom o.lign. er en sag for sig, jf. nedenfor.) Noget tilsvarende kan siges om sideomfang. Og under alle omstændigheder skal I huske på, at I aldrig kan kræve en ansøgning behandlet med meget kort varsel. Det vil ofte være praktisk umuligt.
 
Specielt om udsættelse af aflevering og/eller eksamen:
En dispensation til udsættelse af aflevering og/eller eksamen forudsætter, at den relevante underviser og censor vil medvirke som fornødent, hvilket typisk vil sige ved at afholde eksamen nogle dage senere end oprindelig planlagt. Desuden skal al vintereksamen (bortset fra regulær omprøve og sygeeksamen) være afviklet senest ultimo januar, og al sommereksamen senest ultimo juni. Udsættelse pr. dispensation kan iht. fakultetets regler ikke gives, hvis de nævnte betingelser ikke overholdes i forbindelse med dispensationen.

Bemærk: Sygeeksamen er IKKE en dispensationssag. Du skal henvende dig på sekretariatet vedr. sygdom, der influerer på aflevering, og dermed også på hvornår du kan gå til eksamen.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I kan overholde fristen for aflevering, er det altid en god idé at tale med jeres vejleder først og evt. også at kontakte den decentrale studievejleder. Her kan I også få mere at vide om, hvad I skal gøre, hvis I er dumpet til eksamen og gerne vil til re-eksamen.
 

Se også Aalborg Universitets retningslinier for dispensationer.