AAU logo

Sekretariat i København

 • profile image

  Karen Holm Greve

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Funktion/Ansvar: Har indenfor studieområdet selvstændigt ansvar for følgende funktioner ifm. administration af udvalgte semestre på uddannelserne under KDM i København: Studieadministration af udvalgte semestre: • Skemaplanlægning herunder overblik over bemanding og semesterbeskrivelser, koordinering med semesterkoordinatorer og øvrige undervisere, koordination af lokaler til disposition i samarbejde med øvrige studieadministrative medarbejdere. • Indtastning og løbende tilretning af skemaer i CalMoodle samt dertil hørende booking i lokalebookingsystemet. • Semesterklargøring af Moodlerum (KOSMO), herunder tilknytning af relevante undervisere • STADS-gruppe oprettelse og løbende opdatering. Produktion af relevante lister • Løbende dialog med og kommunikation til de studerende i løbet af semestret • Administrativ behandling af kandiatansøgninger. Eksamensplanlægning (mundtlige og skriftlige eksamener) • Censorer revireres hos censorformanden • Koordination af tidsplan med vejledere og censorer • Udarbejdelse af eksamensplan, herunder reservation af lokaler, godkendelses- og offentliggørelsesprocedure. • Forplejning, hotel og rejser bestilles ifm. eksamener med ekstern censur • Skriftlige ordinære og re-/sygeeksamensopgaver aftales med kursusholder og opgaven uploades til Digital Eksamen (DE) • Samtlige prøver oprettes i DE • Efter projektaflevering fordeles vejledere og censorer i DE, herefter kvalitetssikres eksamensplanen • Praktisk afvikling af eksamen herunder skiltning, forplejning og oprydning. • STADS administration af afmelding og tilmelding til undervisning og eksamen. • Oprettelse af dispensationer i STADS ved særlige aftaler/Studieplaner/dispensationer der overskriver regler i bekendtgørelser og studieordninger. • Registrering af sygemelding ved eksamen i STADS Afregning • Rejseafregninger fra censorer i RUS • Udregning af honorar til censorer som videreformidles Studieservice • Imødekommende og effektiv support ved diverse henvendelser fra studerende, undervisere, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere • Løbende kontakt til eksamenskontoret og AAU Studieservice Kvalitetssikring • Gennemgang og kommentering af lister med frafaldstruede studerende • Arkivering i henhold til gældende procedurer Institut relaterede arbejdsopgaver herunder • Diverse ad hoc opgaver i relation til administrative opgaver på institutniveau • Campusrelaterede fakultetsopgaver, herunder bl.a. indkøb af planter, lokalebooking m.m. • Deltagelse og referatskrivning ved lokale studierelaterede møder. Administrative tværgående opgaver • Samarbejde og sparring med studieleder, studienævnsformand/uddannelseskoordinator, områdeleder og øvrige studieadministrative medarbejdere. • Ad hoc opgaver i forbindelse med udviklingstiltag • Deltagende rolle i forbindelse med harmonisering og effektivisering af de administrative arbejdsgange. • Medvirke til at der - efter behov - arbejdes tæt sammen med andre relevante enheder på instituttet og på AAU inden for de øvrige administrative områder, Det Humanistiske Fakultet, Studieoptag, Kommunikationsenheden, m.fl. - samt relevante eksterne samarbejdspartnere. • Understøttelse og opbakning omkring den administrative organisering, herunder teamdannelse og robusthed i opgavevaretagelsen på studieområdet. • Fokus på et godt arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde for alle medarbejdere. Medvirker ved / deltager i: • Studienævnsmøder på KDM • NoVA ½ årlig samarbejdsmøder • Diverse møder ifm. studieadministration på KDM • Arbejdsmiljøudvalgsmøder • Styregruppemøder vedr. FUSA-projekt 2018/2019 • Styregruppemøder vedr. MUS • Møder ifm. rolle som sikkerhedsrepræsentant for Institut for Kommunikation Team: • Speciale-team
 • profile image

  Karin Jensen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for BA-uddannelsen KDM og Masteruddannelsen IKT og læring. Campus relaterede arbejdsopgaver bl.a. arrangements-koordinator ved Ph.d.forsvar, gæsteforedrag, konferencer.

Kommunikation og digitale medier, København

Kommunikation og digitale medier, København

A.C. Meyers Vænge 15
2450 København

Øvrige adresser:

Frederikskaj
2450 København

Find et lokale i København